Nhập cư

Nhập cư

Hệ thống nhập cư của chúng tôi chia cắt các gia đình trong nhiều năm; không cung cấp đủ thị thực cho nhân viên hợp pháp; và cung cấp một số con đường để mọi người sống ở đây hợp pháp, dẫn đến 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ. THENYIC đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến cải cách nhập cư, bao gồm con đường dẫn đến quyền công dân, đoàn tụ gia đình, bảo vệ quyền của người lao động và khôi phục quy trình hợp pháp

Immigration_Main_Image

Vấn đề nổi bật

Nguyên tắc cải cách nhập cư
Hệ thống nhập cư hiện tại đã lỗi thời, không đáp ứng được nhu cầu kinh tế và xã hội của Mỹ, và ... Xem toàn bộ bài báo

NY Chiến dịch Cải cách Nhập cư
Chiến dịch của chúng tôi, Người dân New York cho Cải cách Nhập cư Thực sự (NYRIR), tích cực cam kết đấu tranh cho vấn đề nhập cư ... Xem toàn bộ bài báo